ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Alapelvek

A Dobrocsi.hu honlapot a Dobrocsi Ügyvédi Iroda üzemelteti. 
A Dobrocsi Ügyvédi Iroda (székhelye: 1136 Budapest, Pannónia utca 30. II/2.; a továbbiakban: „Adatkezelő”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) üzleti titokra, valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Üttv.”) ügyvédi titokra vonatkozó szabályaival összhangban a Dobrocsi Ügyvédi Iroda ügyfelei és partnerei, valamint a www.dobrocsi.com honlap látogatói (a továbbiakban: „érintettek”) számára a kezelt személyes adatok körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintetteknek az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlásáról és azok érvényesítéséről az alábbi tájékoztatást nyújtja.

 

I. Az Adatkezelő:

 

Név: Dobrocsi Ügyvédi Iroda
Cím: 1136 Budapest, Pannónia u. 30. II. em. 2. ajtó
Telefonos elérhetőség: +36 70 337 2333; +36 70 433 7979
Elektronikus elérhetőség: office@dobrocsi.com
Honlap: www.dobrocsi.com
Képviseli: dr. Dobrocsi Krisztián Ervin

 

II. Adatkezelések célja, kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések jogalapja és időtartama

 

A. A honlap adatkezelése

Adatkezelő által fenntartott honlaphoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat a honlapon tárolt valamennyi tartalomból. A honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén. A honlap – a Google Analytics segítségével – nem személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a látogatókról, és ennek érdekében cookie-kat (sütiket) küld el és ment el a látogatók számítógépére, amelyeket azok az újabb látogatáskor visszaküldenek a honlapnak. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető. A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

 

B. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Az adatkezelő által végzett tevékenység: a kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatok kezelése.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]. A 16. életévüket be nem töltött személyek az adatkezeléshez kizárólag a felettük szülői felügyeletet gyakorló személy útján vagy az ő engedélyével járulhatnak hozzá.

Érintettek köre: Adatkezelővel a kapcsolatot e-mail, telefon vagy a honlap „Üzenjen nekünk” menüpontjában üzenet elküldésével felvevő természetes személyek.

Kezelt személyes adatok: név (család- és utónév), e-mail cím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adat, az előadott ügy leírása és miként történő megoldásával kapcsolatos információ, iratok, elektronikus dokumentumok.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, vagy a kapcsolatot felvevővel megbízási szerződés kötéséig.

Az érintett jogai:

a. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,

b. kérelmezheti azok helyesbítését,

c. kérelmezheti azok törlését,

d. kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,

e. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

f. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa;

g. jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

C. Ügyvédi tevékenység

Az adatkezelő által végzett tevékenység: ügyvédi tevékenység ellátása (ügyfelek képviselete, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés).

Adatkezelés célja: ügyfelekkel létrejött megbízási szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, megbízási díj – és költségelszámolás, számlázás; ügynyilvántartás; saját ügyviteli és jogszabályi kötelezettség szerinti iratkezelés.

Adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Ütv. 28. § (3) bekezdés, a Pmt. 1. § (1) bekezdés e) pontja és 6-7. §-ok, valamint az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.]

Érintettek köre: az Adatkezelő ügyfelei (megbízói).

Kezelt személyes adatok: név, lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, állampolgárság, azonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) száma, lakcímkártya száma, személyi azonosító, adóazonosító, arckép, a kapcsolattartó, képviselő neve, e-mail címe és telefonszáma, ügyfél által előadott tényállás (ideértve az alábbiakat: az előadott ügy leírása és megoldásának módjával kapcsolatos információ, iratok, elektronikus dokumentumok).

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig [Ütv. 53. § (3) bekezdés]. Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított nyolc év.

Adatfeldolgozó: Könyvelés Felsőfokon Bt. (székhelye: 1144 Budapest Rákosfalva park 5/D 8. emelet 34. ajtó) - számviteli, könyvelési feladatok ellátása és LIW Intermedia Kft. (8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 172.) – honlap kezelés.

Az érintett jogai (a kötelező adatkezelések kivételével):

a. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,

b. kérelmezheti azok helyesbítését,

c. kérelmezheti azok törlését,

d. kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,

e. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

f. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g. jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

D. Partnerekre vonatkozó adatkezelés

Az adatkezelő által végzett tevékenység: partnerekkel (megbízottakkal, vállalkozókkal) kötött szerződések teljesítése.

Az adatkezelés célja: partnerekkel (megbízottakkal, vállalkozókkal) kötött szerződésekkel kapcsolatos kapcsolattartás, számlázás.

Adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].

Érintettek köre: természetes személy partnerek (megbízottak, vállalkozók), jogi személy partnerek természetes személy képviselői és kapcsolattartói.

Kezelt személyes adatok: a természetes személy partner neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma, jogi személy partner képviselőjének, kapcsolattartójának neve, e-mail címe és telefonszáma.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személyek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított öt évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított nyolc év.

Adatfeldolgozó: Könyvelés Felsőfokon Bt. (székhelye: 1144 Budapest Rákosfalva park 5/D 8. emelet 34. ajtó) - számviteli, könyvelési feladatok ellátása és LIW Intermedia Kft. (8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 172.) – honlap kezelés.

Az érintett jogai (a kötelező adatkezelések kivételével): a. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, b. kérelmezheti azok helyesbítését, c. kérelmezheti azok törlését, d. kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, e. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, f. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa. g. jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

III. Az érintettek jogai

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az alábbiak szerint érvényesüljenek az érintettek jogai.

Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintett jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze:

a. postai úton,

b. e-mail útján,

c. telefonon.

Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.

Adatkezelő az érintettek – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

 

A. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról: arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e; az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről; az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozó(k) nevéről és elérhetőségeiről; az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról; a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról; az adatkezelés időtartamáról; azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; az adatkezelés következményeiről; az érintett jogairól; az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

 

B. Helyesbítéshez való jog

Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

 

C. Törléshez való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

 

D. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

 

E. Adathordozhatósághoz való jog

Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.

 

F. Jogorvoslathoz való jog

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az officevdobrocsi.com e-mail címen, vagy az Adatkezelő székhelyére címzett postai küldemény formájában jelentheti be. Ha az érintett úgy véli, hogy személyes adatinak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, forduljon az Adatkezelőhöz a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal is élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat..

 

IV. Üzleti titok

 

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

A Ptk. rendelkezéseivel összhangban az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (a továbbiakban: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez a jogosulttól független fejlesztéssel vagy jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá, továbbá az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte meg.

Az Adatkezelő a tudomására jutott üzleti titkot a fentiekkel összhangban kezel.

V. Az Adatkezelő titoktartási kötelezettsége


Az Adatkezelőt a fentieken túlmenően az Üttv. 9. §-ában foglaltakra figyelemmel titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, információt és tényt illetően, amelyről az ügyvédi tevékenységének gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszonymegszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség kiterjed az Adatkezelő által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, információt, adatot tartalmaz. Az Adatkezelőnél folytatott hatósági vizsgálat során az Adatkezelő nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja. Az ügyfél, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. Az olyan tényről és adatról, amelyről az Adatkezelő ügyvédje, mint védő szerzett tudomást, az ügyvéd felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként.

A titoktartási kötelezettség az Adatkezelőre, mint ügyvédi irodára és alkalmazottaira, az ügyvédi szervekre, ezek tisztségviselőire és alkalmazottaira, valamint az ügyvédi titok körébe eső adatot is tartalmazó elektronikus vagy papíralapú okiratok tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban foglalt adatok feldolgozását végző természetes és jogi személyekre megfelelően irányadó.

Az Üttv. 13. § (2) bekezdése szerinti, védekezés céljából készült irat hatósági, bírósági és más közhatalmi eljárásban bizonyítékként nem használható fel és közhatalmi szervek által nem vizsgálható meg, nem foglalható le, illetve nem másolható le, annak felmutatása, átadása, az ahhoz való hozzáférés adása megtagadható. E jogairól az érintett lemondhat, kivéve, ha az irat büntetőügyben való védelemhez kapcsolódik.

 

VI. Alkalmazandó jogszabályok

 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete („GDPR”);

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) ;

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Ütv.”);

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”);

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”);

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

VI. Sütik tiltása

 

A honlap felkeresése és használata során – amennyiben az érintett számítógépének, így különösen böngészőjének beállításai ezt lehetővé teszik – technikai jellegű adatkezelés valósul meg, melynek keretében automatikusan rögzítésre kerülhetnek az érintett számítógépével, a honlap felkereséséhez igénybe vett eszközével kapcsolatos adatok. Az érintett számítógépén, eszközén ilyen célból elhelyezésre kerülhetnek sütik és egyéb hasonló programok, mely folyamatokhoz az érintett a honlap használatával hozzájárul.

A Google adatfeldolgozó tevékenységének leírását az alábbi linken keresztül érheti el: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu.

Az adatkezelő főként az úgynevezett session cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezeken kívül az adatkezelő használ olyak sütiket is, ún. permanent cookies-t, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik is kizárólag az érintett IP címét tartalmazzák. Főleg ezek a sütik biztosítják azt, hogy az adatkezelő honlapja barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek a látogató érdeklődésének felelnek meg. A sütik használatának célja az, hogy a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A látogató személyének azonosítása ezen sütikkel nem lehetséges.

A Google Analytics felhasználói és eseményadatok megőrzési időszaka: 26 hónap.

Minden alkalommal, amikor az adott felhasználóval új esemény keletkezik, a felhasználói azonosító megőrzési időszakának számítási újból elkezdődik. Ilyenkor a rendszer az adatok lejárati dátumához ismét hozzáadja a 26 hónapos megőrzési időszakot.

A sütik által az érintettről, illetve az érintett számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük:

az Ön által használt IP-cím,

a böngésző típusa,

a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),

a látogatás pontos időpontja,

az előzőleg látogatott oldal címe,

a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,

az oldalon töltött idő.

Ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint azonosítani.

 

VII. Egyéb rendelkezések

 

 

Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására. Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel kapcsolatban. A rendelkezésre álló személyes adatok alapján az Adatkezelő nem alkot profilt az érintettről. Jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, valamint a magyar jog szabályai, így különösen az Infotv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen adatvédelmi szabályzat 2018. május 25. napjától visszavonásig hatályos.