ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Alapelvek

 

A dobrocsi.hu honlapot a Dobrocsi Ügyvédi Iroda üzemelteti. 
A Dobrocsi Ügyvédi Iroda (székhelye: 1136 Budapest, Pannónia utca 30. II/2.; a továbbiakban: „Adatkezelő”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) üzleti titokra, valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Üttv.”) ügyvédi titokra vonatkozó szabályaival összhangban a Dobrocsi Ügyvédi Iroda ügyfelei és partnerei, valamint a www.dobrocsi.com honlap látogatói (a továbbiakban: „érintettek”) számára a kezelt személyes adatok körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintetteknek az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlásáról és azok érvényesítéséről az alábbi tájékoztatást nyújtja.

 

I. Az Adatkezelő:

 

Név: Dobrocsi Ügyvédi Iroda
Cím: 1136 Budapest, Pannónia u. 30. II. em. 2.
Telefonos elérhetőség: + 36 1 239 1642; +36 70 337 2333; +36 70 433 7979
Elektronikus elérhetőség: office@dobrocsi.com
Honlap: www.dobrocsi.com
Honlap: www.dobrocsi.com
Képviseli: dr. Dobrocsi Krisztián Ervin.

 

II. Adatkezelések célja, kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések jogalapja és időtartama

 

A. A honlap adatkezelése Adatkezelő által fenntartott honlaphoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat a honlapon tárolt valamennyi tartalomból. A honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén. A honlap – a Google Analytics segítségével – nem személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a látogatókról, és ennek érdekében cookie-kat (sütiket) küld el és ment el a látogatók számítógépére, amelyeket azok az újabb látogatáskor visszaküldenek a honlapnak. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető. A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

 

B. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Az adatkezelő által végzett tevékenység: a kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatok kezelése. Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]. A 16. életévüket be nem töltött személyek az adatkezeléshez kizárólag a felettük szülői felügyeletet gyakorló személy útján vagy az ő engedélyével járulhatnak hozzá. Érintettek köre: Adatkezelővel a kapcsolatot e-mail, telefon vagy a honlap „Üzenjen nekünk” menüpontjában üzenet elküldésével felvevő természetes személyek. Kezelt személyes adatok: név (család- és utónév), e-mail cím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adat, az előadott ügy leírása és miként történő megoldásával kapcsolatos információ, iratok, elektronikus dokumentumok. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, vagy a kapcsolatot felvevővel megbízási szerződés kötéséig. Az érintett jogai: a. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, b. kérelmezheti azok helyesbítését, c. kérelmezheti azok törlését, d. kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, e. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, f. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa; g. jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. C. Ügyvédi tevékenység Az adatkezelő által végzett tevékenység: ügyvédi tevékenység ellátása (ügyfelek képviselete, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés). Adatkezelés célja: ügyfelekkel létrejött megbízási szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, megbízási díj – és költségelszámolás, számlázás; ügynyilvántartás; saját ügyviteli és jogszabályi kötelezettség szerinti iratkezelés. Adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Ütv. 28. § (3) bekezdés, a Pmt. 1. § (1) bekezdés e) pontja és 6-7. §-ok, valamint az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.] Érintettek köre: az Adatkezelő ügyfelei (megbízói). Kezelt személyes adatok: név, lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, állampolgárság, azonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) száma, lakcímkártya száma, személyi azonosító, adóazonosító, arckép, a kapcsolattartó, képviselő neve, e-mail címe és telefonszáma, ügyfél által előadott tényállás (ideértve az alábbiakat: az előadott ügy leírása és megoldásának módjával kapcsolatos információ, iratok, elektronikus dokumentumok). Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Adatkezelés időtartama: a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig [Ütv. 53. § (3) bekezdés]. Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított nyolc év. Adatfeldolgozó: Aurum Accounting Kft. (1139 Budapest Tahi utca 40/A fszt. 3. ajtó) - számviteli, könyvelési feladatok ellátása és LIW Intermedia Kft. (8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 172.) – honlap kezelés. Az érintett jogai (a kötelező adatkezelések kivételével): a. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, b. kérelmezheti azok helyesbítését, c. kérelmezheti azok törlését, d. kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, e. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, f. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa. g. jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. D. Partnerekre vonatkozó adatkezelés Az adatkezelő által végzett tevékenység: partnerekkel (megbízottakkal, vállalkozókkal) kötött szerződések teljesítése. Az adatkezelés célja: partnerekkel (megbízottakkal, vállalkozókkal) kötött szerződésekkel kapcsolatos kapcsolattartás, számlázás. Adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]. Érintettek köre: természetes személy partnerek (megbízottak, vállalkozók), jogi személy partnerek természetes személy képviselői és kapcsolattartói. Kezelt személyes adatok: a természetes személy partner neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma, jogi személy partner képviselőjének, kapcsolattartójának neve, e-mail címe és telefonszáma. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személyek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított öt évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított nyolc év. Adatfeldolgozó: Aurum Accounting Kft. (1139 Budapest Tahi utca 40/A fszt. 3. ajtó) - számviteli, könyvelési feladatok ellátása és LIW Intermedia Kft. (8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 172.) – honlap kezelés. Az érintett jogai (a kötelező adatkezelések kivételével): a. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, b. kérelmezheti azok helyesbítését, c. kérelmezheti azok törlését, d. kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, e. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, f. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa. g. jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

Szervereink automatikusan naplózzák felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

 

A cookie-k használatáról (más néven sütik)

 

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül, és lehetőséget biztosít egyes adatainak lekérdezésére. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják (pl. belépés, kosár, megtekintett termékek). A regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. A cookie érvényessége maximum a böngésző program bezárása. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti böngészőprogramja segítségével.

 

Adatkezelés jogalapja

 

A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe. A bekért adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

 

Hozzáférési, helyesbítési, törlési jogok

 

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről . A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni.

 

Azok az ügyfél által nem használt tárolt adatok (pl. belépéshez megadott adatok), amelyek nem szükségesek az ügyfél kapcsolattartáshoz, esetleges garanciális vagy szavatossági ügyintézéshez, maximum 3 év után törlésre kerülnek.

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Bírósági jogérvényesítés

 

A Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

Az adatvédelmi biztos vizsgálata

 

Az Avtv. 27. §-a alapján bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. Az adatvédelmi biztoshoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a közérdekű bejelentővel azonos védelem illeti meg.
Az adatvédelmi biztoshoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány, adatvédelmi biztos honlapja az alábbi címen érhető el: http://abiweb.obh.hu/abi/

 

Külső linkek vagy hivatkozások

 

Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.